top of page
שיבולים ברוח

ה"אני מאמין" שלי

אני מאמינה ....

  • בטיפול המחבר לעוצמות ולכוחות הקיימים בתוכנו

  • במפגש טיפולי, מקבל, תומך, אנושי

  • במטפלת אקטיבית, מעורבת ונוכחת

  • בזכותנו לפעול לשיפור חיינו

  • ביכולת הנפש לרפא עצמה, להשתנות ולצמוח

  • בטיפול המחבר בין הנפש למציאות ומטרות המטופל

bottom of page